KVKK Aydınlatma Metni

Bu “Aydınlatma Metni”, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla ADA LAZER Sağlık Hizmetleri Tic.San.Ltd Şti. (“İNCİ GÖZ”) tarafından, KVKK’nın ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı 10 maddesi ve ‘İlgili Kişinin Hakları’ başlıklı 11 maddesi çerçevesinde, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenmesi, kullanılması, aktarılması, imha edilmesi konularında tarafınıza bilgi vermek maksadıyla hazırlanmıştır.

ADA LAZER Sağlık Hizmetleri Tic.San.Ltd Şti. (“İNCİ GÖZ”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna önem vermekteyiz. Bu nedenle tarafımızla ilişkili tüm kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmektedir. İNCİ GÖZ olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi yasal mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

İNCİ GÖZ, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince ziyaretçi, müşteri, çalışan, tedarikçi ve benzeri sıfattaki kişilerin bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması için gerekli tedbirleri almayı taahhüt etmektedir. Ayrıca, İNCİ GÖZ tarafından verilen hizmetleri kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya İnternet sayfamızı kullandığınızda, ya da İNCİ GÖZ veya İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.

İNCİ GÖZ tarafından KVKK gereğince kişisel verilerin;
• Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,
• Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
• Belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda,
• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
• İlgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat edilmektedir ve bu amaçla gerekli denetimler yapılmaktadır. İNCİ GÖZ olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusunda azami hassasiyet göstermekte ve kişisel verilerinizin korunması amacıyla gerekli teknik, idari ve hukuki bütün tedbirleri almaktayız. Ziyaretçilerimize ait ad, soyad, ikamet adresi e-posta adresi, telefon numarası, T.C. kimlik numarası vb. veriler sözlü, yazılı ya da elektronik olarak almak, hizmetlerimizi sunmak, hizmetlerimizi geliştirmek, önceden onay vermeniz halinde hizmetler hakkında bilgilendirme amacıyla, bilgilerinizi güncellemek, ilginizi çekebilecek hizmetleri önermek ve 3 kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini İNCİ GÖZ adına yerine getirmelerini sağlamak amacıyla İNCİ GÖZ ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir. Ancak İNCİ GÖZ topladığı bazı bilgileri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olmayan şekillerde, söz konusu kişilerin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de kesinlikle satmamaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle İNCİ GÖZ’e iletmeniz durumunda İNCİ GÖZ, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, İNCİ GÖZ tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verilerle ilgili yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ TALEP FORMU” formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını İNCİ GÖZ – Yenigün Mah. 15 Temmuz Bulvarı No. 8 Adapazarı / Sakarya – TÜRKİYE adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilecek olan diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.